Režim dne

6:15 - 8:30  doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání, děti  přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity a aktivity  řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost


8:30 - 8:45  ranní cvičení


8.45 - 9.15  přesnídávka    


9:15 -10:00  řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd


10:00 -10:15  osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku


10:15 -11:45  pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivéo počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)


11:45 -12:15  oběd a osobní hygiena dětí


12:15 -14:15  spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku


14:15 -17:00  svačina, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy, doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci